Integritetspolicy | PRIDO AB

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-01, har följande policy upprättats för Prido AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla lagar och vårt garantiansvar. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna genomföra en kreditupplysning i samband med ett köp och för att ge dig bra service i form av information och uppföljning.

Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund eller ett avtal. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Inga personuppgifter behandlas utifrån ett automatiserat beslutsfattande eller genom profilering.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi strävar efter att enbart behandla personuppgifter när det finns rättslig grund. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som det behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt i samband med köp eller anställning
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi upprättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats utPersonuppgiftsansvarig beslutar om rätten till radering.

Kravet på register

Prido AB anser sig inte omfattas av kravet på register då vår uppgiftsbehandling:

 • Inte är regelbunden
 • Inte är ett hot mot människors rättigheter och friheter
 • Inte gäller känsliga uppgifter eller belastningsregister
  • Kravet på dataskyddsombud

   Prido AB anser sig inte omfattas av kravet på dataskyddsombud då:

 • Vi inte är en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett offentligt organ
 • Vi inte har som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervakar enskilda personer
 • Vi inte har som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i stor omfattning
  • Ansvar

   Prido AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

   Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kontakta Prido på telefon 0512-29590.